REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady i normy, które regulują kwestie związane z transakcjami zawieranymi za pośrednictwem strony internetowej http://www.ecohuman.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Sklep internetowy ECOHUMAN.PL na stronie internetowej http://www.ecohuman.pl, jest własnością firmy przedsiębiorcy Ecohuman Dmytro Kubrak z siedzibą pod adresem: woj. POMORSKIE, pow. tczewski, gm. Tczew, miejsc. Tczew, ul. Zofii Nałkowskiej, nr 13, 83110, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 7722408168, REGON: 525750766, zwany dalej „ECOHUMAN”.

Niżej wymienione ogólne warunki sprzedaży mają na celu uregulowanie stosunków pomiędzy  ECOHUMAN  a klientem końcowym (konsumentem), zwany dalej Klient, razem zwane dalej Strony. Klientowi będącemu przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują wszystkie prawa konsumenckie. Złożenie zamówienia u ECOHUMAN oznacza akceptację wymienionych tu warunków, które mają na celu określenie i uregulowanie stosunków między Stronami, sprzedaży oraz wynikających z tej sprzedaży praw i obowiązków.

ECOHUMAN zobowiązuje się do świadczenia najwyższych standardów w obsłudze Klienta.

Przy sprzedaży produktu czy usługi przez ECOHUMAN obowiązują ogólne warunki obowiązujące w chwili zawarcia umowy w postaci złożenia zamówienia zamówienia. 

Złożenie zamówienia oznacza:

- potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przed potwierdzeniem złożenia zamówienia;

- oświadczenie, że masz pełną zdolność do czynności prawnych, aby zobowiązać się do zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Osoby niepełnoletnie mogą zawierać umowy z ECOHUMAN jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna o ile dany serwis jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób dorosłych a produkty sprzedawane przez  ECOHUMAN  nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie.

 1. PRODUKTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Wymienione tu cechy produktów i usług oferowanych do sprzedaży prezentowane są tu w postaci zdjęć, tekstów innych dokumentów katalogowych (dostarczane przez producentów, partnerów ECOHUMAN i wytwarzane przez ECOHUMAN) są własnością firmy  ECOHUMAN. Zabrania się wykorzystanie w przestrzeni publicznej bez zgody ECOHUMAN.

 1. CENY 

Podane tu ceny produktów wyrażone są w euro (dalej EUR) i/lub w polskich złotych (dalej PLN lub zł) i mogą zawierać lub nie zawierać kosztów wysyłki (bezpłatna wysyłka).  ECOHUMAN zastrzega prawo do modyfikacji cen w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty wysyłki będą określone w koszyku zamówienia przy jego podsumowaniu. Złożenie zamówienia oznacza potwierdzenie zapoznania się z kosztami wysyłki oraz cenami produktów i ich akceptację. 

Na terenie Unii Europejskiej klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów celno-podatkowych o ile ceny produktów zawierają już VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Natomiast poza Unią Europejską i zgodnie z obowiązującymi przepisami klient może być obciążony dodatkowymi kosztami celno-podatkowymi. Zwrot podatku VAT jest możliwy z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i szczególnych warunków dla konkretnego kraju i jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków (w tym też udokumentowania wywozu zakupionych produktów).

 1. RABATY, KUPONY, PROMOCJE

Klient może skorzystać z rabatów, kuponów i promocji jak przy złożeniu zamówienia on-line tak i po złożeniu zamówienia kontaktując się z naszą obsługą przy pomocy wymienionych w dziale Informacje Kontaktowe źródeł komunikacji.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Do złożenia zamówienia niezbędne są informacje do identyfikacji, w tym nazwa firmy lub imiona i nazwiska, numer telefonu, adres pocztowy i adres elektroniczny (e-mail), a także dane rozliczeniowe i wysyłkowe.

Zamówienie jest rejestrowane w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. Zamówienie otrzyma numer i będzie wyświetlone na ekranie. Dodatkowo kopia zamówienia będzie wysłana na maila. Wszystkie wprowadzone przez Klienta dane będą zarejestrowane i wraz z wybranymi i dodanymi do zamówienia produktami stanowią dowód potwierdzenia zamówienia, treści i daty zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, to znaczy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

3. By anulować lub zmodyfikować zamówienie po jego zatwierdzeniu i złożeniu niezbędny będzie kontakt z naszą obsługą klienta drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych źródeł komunikacji, które są  wymienione w dziale Informacje kontaktowe.

Możliwość zmiany lub anulowania zamówienia na produkty dostarczone na specjalne zamówienie lub które są poza katalogiem jest ograniczona lub niemożliwa. 

4. Zakupy dokonane w ramach działalności gospodarczej wymagać będą uzupełnienia wszystkich wymaganych danych, w tym też  wewnątrzwspólnotowego i/lub krajowego numeru VAT, jeśli dotyczy. ECOHUMAN nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek w działalności gospodarczej klienta  z powodu opóźnienia w dostawie, niedostępności produktu, z powodu awarii, wady, uszkodzenia produktu czy innych podobnych sytuacji. 

5. ECOHUMAN gwarantuje bezpieczeństwo transakcji

W celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami ECOHUMAN bezpośrednio i/lub system płatniczy mogą poprosić o zweryfikowanie tożsamości i adresu Klienta. Gwarantuje to większe bezpieczeństwo, o ile pozwala na dodatkową weryfikację że Klient jest właścicielem używanej karty kredytowej/debetowej. W przypadku zamówień płatnych przelewem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transakcji możemy również poprosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego adres w zamówieniu i posiadacza rachunku.

 1. PŁATNOŚCI

1. Przelew bankowy jest dostępny przy wyborze metody płatności w sekcji płatności podczas potwierdzania zamówienia. 

2. Płatność kartą płatniczą jest dostępna przy wyborze metody płatności w sekcji płatności podczas potwierdzania zamówienia. 

Dostępne formy płatności dla kart płatniczych:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

portfelvisa, mastercard

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego ECOHUMAN.

Obsługę płatności online świadczymy za pośrednictwem: mElements S.A. (Paynow), mRaty.

mRaty

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zakupów online ECOHUMAN gwarantuje i zapewnia również bezpieczny system płatności. W momencie płatności bank klienta weryfikuje tożsamość posiadacza karty przed zatwierdzeniem transakcji. Ta usługa jest oferowana przez bank klienta. Proces uwierzytelniania jest specyficzny dla każdego banku (może to być na przykład kod otrzymany SMS-em, e-mailem), dlatego wcześniejsza weryfikacja przez klienta działania karty płatniczej, poprzez konsultacje z instytucją bankową ułatwi proces uwierzytelniania. Brak weryfikacji procesu uwierzytelniania lub trzy błędy uwierzytelniania spowodują brak dokonania płatności. W tej sytuacji klient może spróbować z innej metody płatności.

Warunkiem przetwarzania zamówienia jest otrzymanie płatności. 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Towar dostępny w magazynie co do zasady jest wysyłany następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, epidemie, strajki, lokauty itp.), które opóźniają lub uniemożliwiają dostawę produktów, mogą wystąpić dodatkowe opóźnienia.

Zamówienia obejmujące dodatkowe usługi (montaż, instalacja dodatkowych elementów, manipulację z systemem, aktualizacja oprogramowania, ...) i/lub obecność w zamówieniu produktów na specjalne zamówienie, będą realizowane dłużej w zależności od konkretnego zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany. 

 1. DOKUMENT ZAKUPU

Dokument zakupu będzie wysłany do klienta na maila i/lub udostępniony w szczegółach zakupu. Na życzenie klienta dokument zakupu może być wysłany do klienta za pośrednictwem innych środków komunikacji. Datą wystawienia dokumentu zakupu jest data zaksięgowania wpłaty za zamówienie lub data wysłania zamówienia.  

 

 1. DOSTAWA

1. Dostawa zamówienia jest realizowana na adres podany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Wartość dostawy jest uzależniona od wagi, wymiarów i lokalizacji, do której ma zostać wysłane zamówienie i będzie ustalona w trakcie zakupu i przed finalizacją zakupu Klient będzie mógł zapoznać się z wartością dostawy. Firma kurierska dostarcza zamówienie do klienta na wskazany adres. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu. 

ECOHUMAN zastrzega sobie prawo do odmowy w dostawie zamówienia do niektórych miejsc publicznych w przypadku braku gwarancji bezpieczeństwa dostawy (hotele, szkoły, bary, restauracje itp.). W praktyce w takich miejscach nie można zagwarantować doręczenia do odbiorcy paczki.

2. Czas dostawy zamówienia różni się w zależności od wybranego przewoźnika i miejsca docelowego. Więcej informacji na temat dostawy zamówień do konkretnych miejsc mogą być udostępnione klientowi dodatkowo za pośrednictwem środków komunikacji wymienionych w zakładce Informacje kontaktowe.

 

3. Na terenie Unii Europejskiej brak jakichkolwiek ograniczeniach wynikających z nabyciem towaru w serwisie ECOHUMAN. Natomiast poza granicami Unii Europejskiej mogą występować ewentualne opłaty i/lub ograniczenia wynikające z eksportu towaru. 

4. Otrzymanie zamówienia od przewoźnika wiąże się z koniecznością obecności odbiorcy lub osoby upoważnionej. Dostawa na piętro nie jest obowiązkiem kuriera. Po otrzymaniu zamówienia klient jest zobowiązany niezwłocznie zweryfikować stan paczki i jej zawartość w obecności przewoźnika/kuriera (cokolwiek by to nie było). W przypadku uszkodzenia taśmy czy innego zabezpieczenia, uszkodzenia paczki, uszkodzenia produktu lub innych anomalii jak to zalanie substancją ciekłą paczki i/lub produktu, niewłaściwego zapachu i t.p. należy wymienić szczegółowe zastrzeżenia na dowodzie dostawy z potwierdzeniem przez kuriera i wysłać ten dokument w ciągu trzech dni e-mailem lub listem do ECOHUMAN lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do samego przewoźnika. Podpisując list przewozowy Klient akceptuje dostarczenie właściwych zamówionych produktów bez zastrzeżeń zgłoszonych podczas odbioru. W tej sytuacji roszczenia z tytułu szkód poniesionych w transporcie nie będą uwzględniane.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Podstawę prawną dla zwrotu towaru zakupionego na odległość stanowi artykuł 27 ustawy z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. 

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. w terminie 14 dni przez złożenie stosownego oświadczenia.  Forma tego oświadczenia może być dowolna. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny poniżej.

W razie odstąpienia od umowy umowa uważa się za niezawartą. Przy czym klient jest zobowiązany na swój koszt odesłać otrzymane produkty do ECOHUMAN niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie otrzymanych produktów przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zwracanych produktów.

ECOHUMAN zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. ECOHUMAN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ważne!

ECOHUMAN może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanych produktów lub potwierdzenia odesłania zwracanych produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. ECOHUMAN ma prawo złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową w przypadku przekroczenia przez Klienta zakresu koniecznego do stwierdzenia charakteru rzeczy, cech i funkcjonowania rzeczy co oznacza iż Klient odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Z czego wynika, iż przed dokonaniem zwrotu, podobnie jak w sklepie stacjonarnym, większość towarów można jedynie obejrzeć i przetestować w sposób mocno ograniczony. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu  zwracanych produktów  ECOHUMAN sprawdza te produkty i w przypadku przekroczenia przez Klienta zakresu koniecznego do stwierdzenia charakteru rzeczy, cech i funkcjonowania rzeczy będzie sporządzone i wysłane klientowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową. Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany w stanie dostarczonym Klientowi, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez ECOHUMAN, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego. ECOHUMAN ma prawo też domagać się odszkodowania, nie tylko za straty, które poniesiono, lecz również korzyści, które mogłyby być odniesione, gdyby szkody nie wyrządzono. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

2. Podstawę prawną ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy do zwrotu towaru zakupionego na odległość stanowi artykuł 38 ustawy z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. 

Między innymi  prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W praktyce prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje dla materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych  lub dla produktów dostarczanych na specjalne zamówienie lub oznaczonych jako takie (w tym też produkty poza katalogiem). Nie ma możliwości zmiany lub anulowania zamówienia na takie produkty. Jednostronne anulowanie zamówienia od przedsiębiorcy nie będzie akceptowane bez zgody ECOHUMAN. Jeśli mimo wszystko Klient zechce anulować zamówienie, anulacja spowoduje naliczenie opłaty anulacyjnej w wysokości co najmniej 10% całkowitej kwoty zamówienia.

PRZYKŁAD

Wymiana łożyska w silniku, amortyzatora, opony, dętki, modyfikacja towaru ( w tym też dodatkowymi elementami) i t.p.

 1. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

1. Zakres gwarancji obejmuje 2 lata na części i robociznę (od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży - faktura, paragon i t.p. ) oraz 12 miesięcy na akumulatory niezalane, z wyjątkiem produktów sprzedawanych jako modele demonstracyjne / okazjonalne / używane, których gwarancja wynosi 3 miesiące.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, kolizjami, niewłaściwym użytkowaniem lub montażem, zaniedbaniem lub zauważalną zmianą wyglądu (każdy produkt zwrócony z etykietą z brakującym lub podartym numerem seryjnym może zostać pominięty z gwarancji). Każdy produkt, który nosi ślady uderzenia, zalania lub przegrzania, nawet nieznaczne, traci wszelkie prawa gwarancyjne. Okoliczności te są wyłączną odpowiedzialnością Klienta (użytkownika) i mogą stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa produktów i ludzi. W przypadku ewentualnej wysyłki do ECOHUMAN i/lub producenta w celu wyceny naprawy sprzętu pogwarancyjnego lub nie podlegającego gwarancji mogą zostać naliczone koszty administracyjne i spedycyjne zwrotu sprzętu w przypadku odrzucenia wnioskowanej wyceny.

Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się, takich jak opony, komory powietrzne, amortyzatory, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe, łożyska itp.

Baterie mają gwarancję 6 miesięcy na autonomię i 12 miesięcy na działanie.

Zasadniczo gwarancja dotyczy tylko części elektronicznych i elektrycznych.

2. Reklamacja produktów w ramach gwarancji wymaga wypełnienia i przesłania

ZGLOSZENIA SERWISOWEGO z następnymi informacjami:

- Informacja o kliencie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy);

- Data sprzedaży z załączeniem dokumentu sprzedaży z wskazaniem w jaki sposób i gdzie produkt był zakupiony;

- Data aktywacji produktu;

- Aktualny przebieg;

- Numer seryjny produktu;

- Opis problemu z załączeniem zdjęć/wideo.

3. Obowiązkiem klienta jest zachowanie opakowania i akcesoriów dostarczonych z produktem, a także wszelkich etykiet/naklejek zabezpieczjących dołączonych do produktu lub jego opakowania, które są niezbędne do skorzystania z oferowanej gwarancji.

Gwaracja a brak oryginalnego opakowania i/lub etykiety/naklejki zabezpieczjącej.

4. Po otrzymaniu ww zgłoszenia serwisowego ECOHUMAN sprawdza dane zawarte w zgłoszeniu i powiadamia o potrzebie dodania dodatkowych informacji lub o potwierdzeniu/odmowie w udzieleniu gwarancji. W przypadku udzielenia zgody klient może dostarczyć gwarancyjny produkt do serwisu. ECOHUMAN udziela bezpłatnej wysyłki gwarancyjnego produktu do/z serwisu. W tym przypadku, po podaniu przez klienta rozmiarów i wagi paczki i uzgodnienia terminu odbioru paczki kurierem, ECOHUMAN przesyła klientowi etykietę do wydrukowania i naklejenia na paczkę. Z gwarancji nie mogą korzystać produkty zwrócone przez przewoźnika bez ochrony fizycznej lub słabo zabezpieczone, a także produkty uszkodzone, zużyte lub zabrudzone.  Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie ochrony produktów zwracanych podczas wysyłki.

5. ECOHUMAN niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy realizuje zobowiązania gwarancyjne - naprawia/usuwa wadę.

6. W przypadku zwrotu produktu nie objętego gwarancją/rękojmią zostanie naliczona zryczałtowana stawka za pomoc i diagnozę w wysokości 150 PLN (w tym VAT). Robocizna serwisu posprzedażowego oblicza się ze stawka 150 PLN za godzinę (w tym VAT). Na skomplikowane i niestandardowe prace ustalana jest cena godzinowa 175 PLN (z VAT).

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

12. RĘKOJMIA

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą pozbawiać konsumenta od prawa składania reklamacji przez konsumenta na podstawie rękojmi. ECOHUMAN musi dostarczyć produkt zgodny z umową i jest odpowiedzialny za wszelkie braki zgodności istniejące w momencie dostawy. 

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC)

Art. 5561 kodeksu cywilnego

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

WADA PRAWNA

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (Art. 5563 KC).   

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (Art. 557 §1 KC).

2. Klient może żądać:

 • wymiany towaru na nowy; 

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

3. ECOHUMAN ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie maksymalnie 14 dni umożliwiając zapoznanie się z treścią odpowiedzi.

4. Klient może odwołać się od decyzji ECOHUMAN.

13. INFORMACJE SZCZEGÓLNE

1. ECOHUMAN zobowiązuje się do jak najszybszego zastosowania gwarancji na każdy zgłoszony produkt. Jednak gdy naprawa wymaga zwrotu produktu do producenta, lub oczekiwania na części zamienne firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w imieniu producenta. Z kolei serwis gwarancyjny/posprzedażowy ECOHUMAN wybiera przewoźnika odpowiedzialnego za dostarczenie produktów do klienta. Po zakończeniu realizacji gwarancji/zwrotów/reklamacji czy usług posprzedażowych klient zostanie poinformowany o tym zwrotnym mailem i jest zobowiązany przez okres 3 miesięcy od takiego powiadomienia do:

- odebrania produktu w normalnych godzinach otwarcia lub w przypadku wysyłki przez ECOHUMAN;

- poinformowania o danych do wysyłki (imię i nazwisko, adres, numer telefony i adres mailowy odbiorcy).

 Po tym okresie produkty są w całości własnością ECOHUMAN. W przypadku zwrotu produktu nie objętego gwarancją/rękojmią zostanie naliczona zryczałtowana stawka za pomoc i diagnozę w wysokości 150 PLN (w tym VAT). Dlatego warto sprawdzić, czy problem nie jest przyczyną nieprawidłowej instalacji lub konfiguracji. W przypadku, gdy konieczna jest dodatkowa interwencja (montaż, dodatkowe testy, ...) ustalana jest cena godzinowa 175 PLN (z VAT).

14. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

ECOHUMAN zachowuje własność produktów do momentu dokonania pełnej płatności. Przeniesienie własności produktów następuje z chwilą pełnej zapłaty ceny. Jednak w okresie między dostawą a przeniesieniem własności, ryzyko utraty, kradzieży lub zniszczenia ponosi użytkownik. Nieprzestrzeganie zobowiązań płatniczych, z jakiegokolwiek powodu, daje ECOHUMAN prawo do żądania natychmiastowego zwrotu dostarczonych produktów na koszt i ryzyko Klienta. Klient zgadza się, w przypadku postępowania upadłościowego, które ma wpływ na jego firmę, na aktywny udział w tworzeniu spisu produktów znajdujących się w magazynie Klienta, do których prawa własności ma  ECOHUMAN. W przeciwnym razie ECOHUMAN ma prawo do inwentaryzacji z udziałem odpowiednich władz na koncie/magazynie klienta.

15. ZWROT PIENIĘDZY

Klient może poprosić o zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od zakupu. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Jeśli od zakupu upłynęło 14 dni, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy ani wymiany, chyba że produkt posiada wadę fizyczna lub prawną z uwzględnieniem Art. 557 §1 KC. 

Oprócz zachowania 14 dniowego terminu z momentu zakupu przedmiot musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go Klient otrzymał z całą zawartością, w oryginalnym opakowaniu, posiadać wszystkie etykiety (w szczególności numer seryjny), instrukcje. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi, pierwotny koszt wysyłki zamówienia do Klienta zostanie odliczony od zwrotu Klienta. Jeśli zamówienie Klienta skorzystało z naszego programu bezpłatnej wysyłki, Klient zostanie poinformowany o kosztach wysyłki, gdy tylko otrzymamy prośbę o zwrot pieniędzy.

16. ZWROTY(jeśli dotyczy)

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwracanego przedmiotu ECOHUMAN wiśle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem o otrzymaniu zwracanego przedmiotu. ECOHUMAN poinformuje Klienta również o decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku Klienta o zwrot pieniędzy. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, zwrot zostanie przetworzony, a pieniądze zostaną przelane przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

17. SPÓŹNIONE LUB BRAKUJĄCE ZWROTY (jeśli dotyczy)

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, najpierw ponownie zweryfikuj swoje konto bankowe. Następnie skontaktuj się z wystawcą karty płatniczej, ponieważ może wystąpić opóźnienie, zanim Twój zwrot zostanie oficjalnie zaksięgowany. Następnie skontaktuj się ze swoim bankiem. Czas przetwarzania jest często wymagany przed dokonaniem zwrotu. Jeśli po wykonaniu wszystkich tych kroków nie otrzymałeś jeszcze zwrotu, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@ecohuman.pl.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady i normy, które regulują kwestie związane z transakcjami zawieranymi za pośrednictwem strony internetowej http://www.ecohuman.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Sklep internetowy ECOHUMAN.PL na stronie internetowej http://www.ecohuman.pl, jest własnością firmy przedsiębiorcy Ecohuman Dmytro Kubrak z siedzibą pod adresem: woj. POMORSKIE, pow. tczewski, gm. Tczew, miejsc. Tczew, ul. Zofii Nałkowskiej, nr 13, 83110, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 7722408168, REGON: 525750766, zwany dalej „ECOHUMAN”.

Niżej wymienione ogólne warunki sprzedaży mają na celu uregulowanie stosunków pomiędzy  ECOHUMAN  a klientem końcowym (konsumentem), zwany dalej Klient, razem zwane dalej Strony. Klientowi będącemu przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują wszystkie prawa konsumenckie. Złożenie zamówienia u ECOHUMAN oznacza akceptację wymienionych tu warunków, które mają na celu określenie i uregulowanie stosunków między Stronami, sprzedaży oraz wynikających z tej sprzedaży praw i obowiązków.

ECOHUMAN zobowiązuje się do świadczenia najwyższych standardów w obsłudze Klienta.

Przy sprzedaży produktu czy usługi przez ECOHUMAN obowiązują ogólne warunki obowiązujące w chwili zawarcia umowy w postaci złożenia zamówienia zamówienia. 

Złożenie zamówienia oznacza:

- potwierdzenie zapoznania się z regulaminem przed potwierdzeniem złożenia zamówienia;

- oświadczenie, że masz pełną zdolność do czynności prawnych, aby zobowiązać się do zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Osoby niepełnoletnie mogą zawierać umowy z ECOHUMAN jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna o ile dany serwis jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób dorosłych a produkty sprzedawane przez  ECOHUMAN  nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie.

 1. PRODUKTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Wymienione tu cechy produktów i usług oferowanych do sprzedaży prezentowane są tu w postaci zdjęć, tekstów innych dokumentów katalogowych (dostarczane przez producentów, partnerów ECOHUMAN i wytwarzane przez ECOHUMAN) są własnością firmy  ECOHUMAN. Zabrania się wykorzystanie w przestrzeni publicznej bez zgody ECOHUMAN.

 1. CENY 

Podane tu ceny produktów wyrażone są w euro (dalej EUR) i/lub w polskich złotych (dalej PLN lub zł) i mogą zawierać lub nie zawierać kosztów wysyłki (bezpłatna wysyłka).  ECOHUMAN zastrzega prawo do modyfikacji cen w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty wysyłki będą określone w koszyku zamówienia przy jego podsumowaniu. Złożenie zamówienia oznacza potwierdzenie zapoznania się z kosztami wysyłki oraz cenami produktów i ich akceptację. 

Na terenie Unii Europejskiej klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów celno-podatkowych o ile ceny produktów zawierają już VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Natomiast poza Unią Europejską i zgodnie z obowiązującymi przepisami klient może być obciążony dodatkowymi kosztami celno-podatkowymi. Zwrot podatku VAT jest możliwy z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i szczególnych warunków dla konkretnego kraju i jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków (w tym też udokumentowania wywozu zakupionych produktów).

 1. RABATY, KUPONY, PROMOCJE

Klient może skorzystać z rabatów, kuponów i promocji jak przy złożeniu zamówienia on-line tak i po złożeniu zamówienia kontaktując się z naszą obsługą przy pomocy wymienionych w dziale Informacje Kontaktowe źródeł komunikacji.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Do złożenia zamówienia niezbędne są informacje do identyfikacji, w tym nazwa firmy lub imiona i nazwiska, numer telefonu, adres pocztowy i adres elektroniczny (e-mail), a także dane rozliczeniowe i wysyłkowe.

Zamówienie jest rejestrowane w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. Zamówienie otrzyma numer i będzie wyświetlone na ekranie. Dodatkowo kopia zamówienia będzie wysłana na maila. Wszystkie wprowadzone przez Klienta dane będą zarejestrowane i wraz z wybranymi i dodanymi do zamówienia produktami stanowią dowód potwierdzenia zamówienia, treści i daty zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, to znaczy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

3. By anulować lub zmodyfikować zamówienie po jego zatwierdzeniu i złożeniu niezbędny będzie kontakt z naszą obsługą klienta drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych źródeł komunikacji, które są  wymienione w dziale Informacje kontaktowe.

Możliwość zmiany lub anulowania zamówienia na produkty dostarczone na specjalne zamówienie lub które są poza katalogiem jest ograniczona lub niemożliwa. 

4. Zakupy dokonane w ramach działalności gospodarczej wymagać będą uzupełnienia wszystkich wymaganych danych, w tym też  wewnątrzwspólnotowego i/lub krajowego numeru VAT, jeśli dotyczy. ECOHUMAN nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek w działalności gospodarczej klienta  z powodu opóźnienia w dostawie, niedostępności produktu, z powodu awarii, wady, uszkodzenia produktu czy innych podobnych sytuacji. 

5. ECOHUMAN gwarantuje bezpieczeństwo transakcji

W celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami ECOHUMAN bezpośrednio i/lub system płatniczy mogą poprosić o zweryfikowanie tożsamości i adresu Klienta. Gwarantuje to większe bezpieczeństwo, o ile pozwala na dodatkową weryfikację że Klient jest właścicielem używanej karty kredytowej/debetowej. W przypadku zamówień płatnych przelewem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transakcji możemy również poprosić o przesłanie dokumentu potwierdzającego adres w zamówieniu i posiadacza rachunku.

 1. PŁATNOŚCI

1. Przelew bankowy jest dostępny przy wyborze metody płatności w sekcji płatności podczas potwierdzania zamówienia. 

2. Płatność kartą płatniczą jest dostępna przy wyborze metody płatności w sekcji płatności podczas potwierdzania zamówienia. 

Dostępne formy płatności dla kart płatniczych:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

portfelvisa, mastercard

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego ECOHUMAN.

Obsługę płatności online świadczymy za pośrednictwem: mElements S.A. (Paynow), mRaty.

mRaty

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zakupów online ECOHUMAN gwarantuje i zapewnia również bezpieczny system płatności. W momencie płatności bank klienta weryfikuje tożsamość posiadacza karty przed zatwierdzeniem transakcji. Ta usługa jest oferowana przez bank klienta. Proces uwierzytelniania jest specyficzny dla każdego banku (może to być na przykład kod otrzymany SMS-em, e-mailem), dlatego wcześniejsza weryfikacja przez klienta działania karty płatniczej, poprzez konsultacje z instytucją bankową ułatwi proces uwierzytelniania. Brak weryfikacji procesu uwierzytelniania lub trzy błędy uwierzytelniania spowodują brak dokonania płatności. W tej sytuacji klient może spróbować z innej metody płatności.

Warunkiem przetwarzania zamówienia jest otrzymanie płatności. 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Towar dostępny w magazynie co do zasady jest wysyłany następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, epidemie, strajki, lokauty itp.), które opóźniają lub uniemożliwiają dostawę produktów, mogą wystąpić dodatkowe opóźnienia.

Zamówienia obejmujące dodatkowe usługi (montaż, instalacja dodatkowych elementów, manipulację z systemem, aktualizacja oprogramowania, ...) i/lub obecność w zamówieniu produktów na specjalne zamówienie, będą realizowane dłużej w zależności od konkretnego zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany. 

 1. DOKUMENT ZAKUPU

Dokument zakupu będzie wysłany do klienta na maila i/lub udostępniony w szczegółach zakupu. Na życzenie klienta dokument zakupu może być wysłany do klienta za pośrednictwem innych środków komunikacji. Datą wystawienia dokumentu zakupu jest data zaksięgowania wpłaty za zamówienie lub data wysłania zamówienia.  

 

 1. DOSTAWA

1. Dostawa zamówienia jest realizowana na adres podany przez klienta w trakcie składania zamówienia. Wartość dostawy jest uzależniona od wagi, wymiarów i lokalizacji, do której ma zostać wysłane zamówienie i będzie ustalona w trakcie zakupu i przed finalizacją zakupu Klient będzie mógł zapoznać się z wartością dostawy. Firma kurierska dostarcza zamówienie do klienta na wskazany adres. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu. 

ECOHUMAN zastrzega sobie prawo do odmowy w dostawie zamówienia do niektórych miejsc publicznych w przypadku braku gwarancji bezpieczeństwa dostawy (hotele, szkoły, bary, restauracje itp.). W praktyce w takich miejscach nie można zagwarantować doręczenia do odbiorcy paczki.

2. Czas dostawy zamówienia różni się w zależności od wybranego przewoźnika i miejsca docelowego. Więcej informacji na temat dostawy zamówień do konkretnych miejsc mogą być udostępnione klientowi dodatkowo za pośrednictwem środków komunikacji wymienionych w zakładce Informacje kontaktowe.

 

3. Na terenie Unii Europejskiej brak jakichkolwiek ograniczeniach wynikających z nabyciem towaru w serwisie ECOHUMAN. Natomiast poza granicami Unii Europejskiej mogą występować ewentualne opłaty i/lub ograniczenia wynikające z eksportu towaru. 

4. Otrzymanie zamówienia od przewoźnika wiąże się z koniecznością obecności odbiorcy lub osoby upoważnionej. Dostawa na piętro nie jest obowiązkiem kuriera. Po otrzymaniu zamówienia klient jest zobowiązany niezwłocznie zweryfikować stan paczki i jej zawartość w obecności przewoźnika/kuriera (cokolwiek by to nie było). W przypadku uszkodzenia taśmy czy innego zabezpieczenia, uszkodzenia paczki, uszkodzenia produktu lub innych anomalii jak to zalanie substancją ciekłą paczki i/lub produktu, niewłaściwego zapachu i t.p. należy wymienić szczegółowe zastrzeżenia na dowodzie dostawy z potwierdzeniem przez kuriera i wysłać ten dokument w ciągu trzech dni e-mailem lub listem do ECOHUMAN lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do samego przewoźnika. Podpisując list przewozowy Klient akceptuje dostarczenie właściwych zamówionych produktów bez zastrzeżeń zgłoszonych podczas odbioru. W tej sytuacji roszczenia z tytułu szkód poniesionych w transporcie nie będą uwzględniane.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Podstawę prawną dla zwrotu towaru zakupionego na odległość stanowi artykuł 27 ustawy z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. 

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. w terminie 14 dni przez złożenie stosownego oświadczenia.  Forma tego oświadczenia może być dowolna. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny poniżej.

W razie odstąpienia od umowy umowa uważa się za niezawartą. Przy czym klient jest zobowiązany na swój koszt odesłać otrzymane produkty do ECOHUMAN niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie otrzymanych produktów przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zwracanych produktów.

ECOHUMAN zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. ECOHUMAN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ważne!

ECOHUMAN może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanych produktów lub potwierdzenia odesłania zwracanych produktów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. ECOHUMAN ma prawo złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową w przypadku przekroczenia przez Klienta zakresu koniecznego do stwierdzenia charakteru rzeczy, cech i funkcjonowania rzeczy co oznacza iż Klient odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Z czego wynika, iż przed dokonaniem zwrotu, podobnie jak w sklepie stacjonarnym, większość towarów można jedynie obejrzeć i przetestować w sposób mocno ograniczony. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu  zwracanych produktów  ECOHUMAN sprawdza te produkty i w przypadku przekroczenia przez Klienta zakresu koniecznego do stwierdzenia charakteru rzeczy, cech i funkcjonowania rzeczy będzie sporządzone i wysłane klientowi oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Klienta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową. Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany w stanie dostarczonym Klientowi, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez ECOHUMAN, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego. ECOHUMAN ma prawo też domagać się odszkodowania, nie tylko za straty, które poniesiono, lecz również korzyści, które mogłyby być odniesione, gdyby szkody nie wyrządzono. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

2. Podstawę prawną ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy do zwrotu towaru zakupionego na odległość stanowi artykuł 38 ustawy z 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. 

Między innymi  prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W praktyce prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje dla materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych  lub dla produktów dostarczanych na specjalne zamówienie lub oznaczonych jako takie (w tym też produkty poza katalogiem). Nie ma możliwości zmiany lub anulowania zamówienia na takie produkty. Jednostronne anulowanie zamówienia od przedsiębiorcy nie będzie akceptowane bez zgody ECOHUMAN. Jeśli mimo wszystko Klient zechce anulować zamówienie, anulacja spowoduje naliczenie opłaty anulacyjnej w wysokości co najmniej 10% całkowitej kwoty zamówienia.

PRZYKŁAD

Wymiana łożyska w silniku, amortyzatora, opony, dętki, modyfikacja towaru ( w tym też dodatkowymi elementami) i t.p.

 1. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE I SERWIS POSPRZEDAŻOWY

1. Zakres gwarancji obejmuje 2 lata na części i robociznę (od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży - faktura, paragon i t.p. ) oraz 12 miesięcy na akumulatory niezalane, z wyjątkiem produktów sprzedawanych jako modele demonstracyjne / okazjonalne / używane, których gwarancja wynosi 3 miesiące.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, kolizjami, niewłaściwym użytkowaniem lub montażem, zaniedbaniem lub zauważalną zmianą wyglądu (każdy produkt zwrócony z etykietą z brakującym lub podartym numerem seryjnym może zostać pominięty z gwarancji). Każdy produkt, który nosi ślady uderzenia, zalania lub przegrzania, nawet nieznaczne, traci wszelkie prawa gwarancyjne. Okoliczności te są wyłączną odpowiedzialnością Klienta (użytkownika) i mogą stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa produktów i ludzi. W przypadku ewentualnej wysyłki do ECOHUMAN i/lub producenta w celu wyceny naprawy sprzętu pogwarancyjnego lub nie podlegającego gwarancji mogą zostać naliczone koszty administracyjne i spedycyjne zwrotu sprzętu w przypadku odrzucenia wnioskowanej wyceny.

Gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się, takich jak opony, komory powietrzne, amortyzatory, klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe, łożyska itp.

Baterie mają gwarancję 6 miesięcy na autonomię i 12 miesięcy na działanie.

Zasadniczo gwarancja dotyczy tylko części elektronicznych i elektrycznych.

2. Reklamacja produktów w ramach gwarancji wymaga wypełnienia i przesłania

ZGLOSZENIA SERWISOWEGO z następnymi informacjami:

- Informacja o kliencie (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy);

- Data sprzedaży z załączeniem dokumentu sprzedaży z wskazaniem w jaki sposób i gdzie produkt był zakupiony;

- Data aktywacji produktu;

- Aktualny przebieg;

- Numer seryjny produktu;

- Opis problemu z załączeniem zdjęć/wideo.

3. Obowiązkiem klienta jest zachowanie opakowania i akcesoriów dostarczonych z produktem, a także wszelkich etykiet/naklejek zabezpieczjących dołączonych do produktu lub jego opakowania, które są niezbędne do skorzystania z oferowanej gwarancji.

Gwaracja a brak oryginalnego opakowania i/lub etykiety/naklejki zabezpieczjącej.

4. Po otrzymaniu ww zgłoszenia serwisowego ECOHUMAN sprawdza dane zawarte w zgłoszeniu i powiadamia o potrzebie dodania dodatkowych informacji lub o potwierdzeniu/odmowie w udzieleniu gwarancji. W przypadku udzielenia zgody klient może dostarczyć gwarancyjny produkt do serwisu. ECOHUMAN udziela bezpłatnej wysyłki gwarancyjnego produktu do/z serwisu. W tym przypadku, po podaniu przez klienta rozmiarów i wagi paczki i uzgodnienia terminu odbioru paczki kurierem, ECOHUMAN przesyła klientowi etykietę do wydrukowania i naklejenia na paczkę. Z gwarancji nie mogą korzystać produkty zwrócone przez przewoźnika bez ochrony fizycznej lub słabo zabezpieczone, a także produkty uszkodzone, zużyte lub zabrudzone.  Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie ochrony produktów zwracanych podczas wysyłki.

5. ECOHUMAN niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy realizuje zobowiązania gwarancyjne - naprawia/usuwa wadę.

6. W przypadku zwrotu produktu nie objętego gwarancją/rękojmią zostanie naliczona zryczałtowana stawka za pomoc i diagnozę w wysokości 150 PLN (w tym VAT). Robocizna serwisu posprzedażowego oblicza się ze stawka 150 PLN za godzinę (w tym VAT). Na skomplikowane i niestandardowe prace ustalana jest cena godzinowa 175 PLN (z VAT).

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

12. RĘKOJMIA

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą pozbawiać konsumenta od prawa składania reklamacji przez konsumenta na podstawie rękojmi. ECOHUMAN musi dostarczyć produkt zgodny z umową i jest odpowiedzialny za wszelkie braki zgodności istniejące w momencie dostawy. 

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC)

Art. 5561 kodeksu cywilnego

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

WADA PRAWNA

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (Art. 5563 KC).   

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy (Art. 557 §1 KC).

2. Klient może żądać:

 • wymiany towaru na nowy; 

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

3. ECOHUMAN ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie maksymalnie 14 dni umożliwiając zapoznanie się z treścią odpowiedzi.

4. Klient może odwołać się od decyzji ECOHUMAN.

13. INFORMACJE SZCZEGÓLNE

1. ECOHUMAN zobowiązuje się do jak najszybszego zastosowania gwarancji na każdy zgłoszony produkt. Jednak gdy naprawa wymaga zwrotu produktu do producenta, lub oczekiwania na części zamienne firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w imieniu producenta. Z kolei serwis gwarancyjny/posprzedażowy ECOHUMAN wybiera przewoźnika odpowiedzialnego za dostarczenie produktów do klienta. Po zakończeniu realizacji gwarancji/zwrotów/reklamacji czy usług posprzedażowych klient zostanie poinformowany o tym zwrotnym mailem i jest zobowiązany przez okres 3 miesięcy od takiego powiadomienia do:

- odebrania produktu w normalnych godzinach otwarcia lub w przypadku wysyłki przez ECOHUMAN;

- poinformowania o danych do wysyłki (imię i nazwisko, adres, numer telefony i adres mailowy odbiorcy).

 Po tym okresie produkty są w całości własnością ECOHUMAN. W przypadku zwrotu produktu nie objętego gwarancją/rękojmią zostanie naliczona zryczałtowana stawka za pomoc i diagnozę w wysokości 150 PLN (w tym VAT). Dlatego warto sprawdzić, czy problem nie jest przyczyną nieprawidłowej instalacji lub konfiguracji. W przypadku, gdy konieczna jest dodatkowa interwencja (montaż, dodatkowe testy, ...) ustalana jest cena godzinowa 175 PLN (z VAT).

14. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

ECOHUMAN zachowuje własność produktów do momentu dokonania pełnej płatności. Przeniesienie własności produktów następuje z chwilą pełnej zapłaty ceny. Jednak w okresie między dostawą a przeniesieniem własności, ryzyko utraty, kradzieży lub zniszczenia ponosi użytkownik. Nieprzestrzeganie zobowiązań płatniczych, z jakiegokolwiek powodu, daje ECOHUMAN prawo do żądania natychmiastowego zwrotu dostarczonych produktów na koszt i ryzyko Klienta. Klient zgadza się, w przypadku postępowania upadłościowego, które ma wpływ na jego firmę, na aktywny udział w tworzeniu spisu produktów znajdujących się w magazynie Klienta, do których prawa własności ma  ECOHUMAN. W przeciwnym razie ECOHUMAN ma prawo do inwentaryzacji z udziałem odpowiednich władz na koncie/magazynie klienta.

15. ZWROT PIENIĘDZY

Klient może poprosić o zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od zakupu. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Jeśli od zakupu upłynęło 14 dni, niestety nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy ani wymiany, chyba że produkt posiada wadę fizyczna lub prawną z uwzględnieniem Art. 557 §1 KC. 

Oprócz zachowania 14 dniowego terminu z momentu zakupu przedmiot musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go Klient otrzymał z całą zawartością, w oryginalnym opakowaniu, posiadać wszystkie etykiety (w szczególności numer seryjny), instrukcje. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi, pierwotny koszt wysyłki zamówienia do Klienta zostanie odliczony od zwrotu Klienta. Jeśli zamówienie Klienta skorzystało z naszego programu bezpłatnej wysyłki, Klient zostanie poinformowany o kosztach wysyłki, gdy tylko otrzymamy prośbę o zwrot pieniędzy.

16. ZWROTY(jeśli dotyczy)

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwracanego przedmiotu ECOHUMAN wiśle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem o otrzymaniu zwracanego przedmiotu. ECOHUMAN poinformuje Klienta również o decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku Klienta o zwrot pieniędzy. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, zwrot zostanie przetworzony, a pieniądze zostaną przelane przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

17. SPÓŹNIONE LUB BRAKUJĄCE ZWROTY (jeśli dotyczy)

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, najpierw ponownie zweryfikuj swoje konto bankowe. Następnie skontaktuj się z wystawcą karty płatniczej, ponieważ może wystąpić opóźnienie, zanim Twój zwrot zostanie oficjalnie zaksięgowany. Następnie skontaktuj się ze swoim bankiem. Czas przetwarzania jest często wymagany przed dokonaniem zwrotu. Jeśli po wykonaniu wszystkich tych kroków nie otrzymałeś jeszcze zwrotu, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@ecohuman.pl.

Chat with us on WhatsApp

Call Our Store

+48 785 355 434

biuro@ecohuman.pl

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: